Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Rudolf Kämpf s.r.o.,
se sídlem Nové Sedlo, část Loučky, U Porcelánky 143, PSČ 357 34,
IČ 40526941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1344
(dále jen „prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu platné od 18. 2. 2014

 1. Úvodní ustanovení

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujících vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky anebo kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.leander.cz/shop, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, tato pak mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek
  • Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.leander.cz/shop (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).
 2. Uživatelský účet

  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy

  • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Objednávka musí obsahovat:
   • specifikaci zákazníka:
    • jméno a příjmení anebo název kupujícího,
    • adresu anebo sídlo kupujícího,
    • kontaktní údaje,
    • popřípadě identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
   • specifikaci tvaru a druhu zboží, dekor zboží, popř. registrační číslo výrobku, a množství zboží,
   • požadovaný způsob dodání zboží:
    • osobní převzetí v expedičním skladu,
    • doručení zprostředkovatelem poštovních služeb,
   • platební podmínky:
    • hotovost (pouze v sídle prodávajícího – při osobním převzetí),
    • platební karta (pouze v sídle prodávajícího – při osobním převzetí),
    • dobírka,
    • bezhotovostní převod (jen platba předem).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, termín dodání) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (emailem, faxem atp.).
  • Není-li ze strany prodávajícího požadováno dodatečně potvrzení objednávky, vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím doručením přijetí akceptace objednávky, jež je prodávajícím zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, zprostředkovatele poštovních služeb atp.) si hradí kupující sám.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  • Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje, že s nimi byl řádně seznámen.
 4. Cena zboží, platební a dodací podmínky

  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti v sídle prodávajícího,
   • bezhotovostně platební kartou v sídle prodávajícího,
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4209665001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li písemně dohodnut jiný termín. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu bezhotovostním způsobem je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Zrušení kupní smlouvy ze strany kupujícího je možné jen po předchozí dohodě s prodávajícím. V takovém případě je povinností kupujícího uhradit všechny náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s realizací objednávky.
  • Při dodání zboží prodávající na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví daňový doklad (pokladní příjmový doklad při platbě v hotovosti v sídle prodávajícího anebo fakturu), kde bude zohledněna již provedená platba kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
  • Kupující hradí zboží a náklady spojené s balením a dodáním v české měně, je-li objednávka prováděna z jiné země, je částka přepočítána na české koruny.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy

  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
  • Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit a nebylo-li zboží převzato osobně v sídle prodávajícího, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.  1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího či na email prodávajícího.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na náklady kupujícího.
  • Ve lhůtě sedmi (7) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno anebo opotřebeno.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to v hotovosti anebo bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající není povinen vrátit peněžité přijaté prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. Přeprava a dodání zboží

  • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce anebo v kupní smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení s převzetím a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a zkontrolovat zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je kupující povinen toto neprodleně oznámit přepravci a tyto závady zdokumentovat. V případě shledání porušení obalu a poškození zboží kupující zásilku od přepravce nepřevezme. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 7. Odpovědnost za vady

  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména pak v ustanoveních § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  • V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  • Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající prokazatelně obdržel zprávu o reklamaci.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
  • Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující v sídle prodávajícího.
 8. Ochrana osobních údajů

  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště anebo místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Zasílání obchodních sdělení

  • Kupující souhlasí se zasíláním informací o kupujícím a informací souvisejících se zbožím prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 10. Doručování

  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Zpráva je doručena:
   • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 11. Další práva a povinnosti smluvních stran

  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 12. Závěrečná ustanovení

  • Vztah související s užitím webové stránky anebo právní vztah vzniklý na základě kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky, a to i pokud obsahuje zahraniční právní prvek, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.  Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je adresa sídla prodávajícího uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek, adresa elektronické pošty porcelan@rudolfkampf.cz a telefon +420 737 202 902 anebo +420 352 320 220.
  • Rudolf Kämpf s.r.o

Reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení

  • Tento reklamační řád prodávajícího (dále jen „reklamační řád“) upravuje vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujících vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“).
  • Ke každému zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li záruční list k danému výrobku přiložen, tak k uplatnění záruky slouží daňový doklad.
  • Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje, že s nimi byl řádně seznámen.
 2. Záruční doba

  • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Není-li výslovně uvedeno jinak, trvá záruční doba 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.
  • Záruka nebude uznána na zboží vystavené podmínkám neodpovídajícím běžnému užití, zboží poškozené živly a rovněž nebude záruka uznána, pokud bylo se zbožím zacházeno v rozporu s pokyny k užívání, pokud u zboží existují.
  • Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.
 3. Reklamace

  • Kupující je povinen zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Při osobním odběru v sídle prodávajícího je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí prohlédnutí v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží např. chybějící příslušenství atp.
  • V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
  • Reklamace je jednostranným právním úkonem, kterým kupující označí vadné vlastnosti zboží a zároveň sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje.
  • Kupující je povinen zboží reklamovat v co nejkratší možné době od zjištění závady.
  • Zboží je k reklamaci předáváno v sídle prodávajícího v pracovní dny od 8:00-15:30 hodin osobně anebo doručením prostřednictvím zprostředkovatele doručovacích služeb anebo přepravní společnosti. Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození.
  • Se zbožím je kupující povinen předložit daňový doklad, dodací list, popř. záruční list, byl-li se zbožím dodán, anebo jinak prokázat oprávnění k uplatnění reklamace.
  • Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Vyřízení reklamace

  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího.
  • Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího emailem anebo jiným způsobem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
  • Po oznámení vyřízení reklamace (opravě, výměně, neuznání reklamace) je kupující povinen zboží převzít zpět, a to nejpozději mezi 30. a 40. dnem od jeho předání k reklamaci. Od 40. do 180. dne je prodávající oprávněn za nevyzvednuté zboží účtovat skladné ve výši 30, - Kč za den. Od 181. dne je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího prodat. Přesáhne-li výtěžek prodeje náklady skladného, je zaslán na adresu kupujícího uvedenou na reklamačním protokolu.
 5. Rozpor s kupní smlouvou

  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
  • V případě, že věc při převzetí zboží kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  • Volba mezi nároky kupujícímu náleží jen tehdy, jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Pokud se následně ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Jestliže prodávající vady v přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím přiměřené dodatečné lhůty, kterou je k tomuto účelu povinen poskytnout prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
 6. Odstranitelné vady

  • Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
  • V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
  • Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu. Pokud není výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
  • Kupující má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
 7. Neodstranitelné vady

  • Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
  • Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné anebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.
 8. Závěrečná ustanovení

  • Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na své náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.
  • Zákazník má dále v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím osobního odběru.
  • Práva a povinnosti stran se v případě konečných spotřebitelů řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
  • Rudolf Kämpf s.r.o

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy

  • Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
  • Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, anebo kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží, anebo kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat společnost Rudolf Kämpf s.r.o., se sídlem Nové Sedlo, část Loučky, U Porcelánky 143, PSČ 357 34, IČ 40526941, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bezhotovostní převod. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
  • S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Rudolf Kämpf s.r.o., Nové Sedlo, část Loučky, U Porcelánky 143, PSČ 357 34, IČ 40526941.
  • Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  • Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.
  • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
  • Rudolf Kämpf s.r.o

Soubory ke stažení